இயற்கை விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையில் இந்தியா முதலிடம்… எப்படி சாத்தியமானது?

https://www.vikatan.com/news/agriculture/how-india-tops-in-number-of-organic-farmers-in-the-world

Leave a Reply

%d bloggers like this: